Sào cách điện

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Sào cách điện dùng để thao tác an toàn trên đường dây đang mang điện.
Sào cách điện bao gồm: Sào thao tác, Sào tiếp địa.

Hỗ trợ trực tuyến